Τομείς

Αθλητισμός

Στην κατηγορία Αθλητισμός εντάσσονται όλοι οι φορείς και οι επιχειρήσεις που προωθούν τις κάθε είδους αθλητικές υπηρεσίες καθώς και τα σωματεία και οι ενώσεις επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού. Εδώ θα βρείτε τη βασική νομοθεσία, τυχόν πρόσφατη νομολογία και νέα. Αφού ολοκληρωθούν οι συσκέψεις και ληφθεί/ληφθούν η/οι γνωμοδότηση/εις των Συμβούλων και των συνεργατών της Rythmisis, θα αναρτηθούν και οι Κατευθυντήριες Γραμμές της κατηγορίας «Αθλητισμός».

Δικαιοσύνη

Στην κατηγορία Δικαιοσύνη εντάσσονται όλοι οι φορείς και τα επαγγέλματα που συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στην απονομή δικαιοσύνης καθώς επίσης και τα σωματεία και οι επιστημονικές ενώσεις του χώρου. Εδώ θα βρείτε τη βασική νομοθεσία, τυχόν πρόσφατη νομολογία και νέα. Αφού ολοκληρωθούν οι συσκέψεις και ληφθεί/ληφθούν η/οι γνωμοδότηση/εις των Συμβούλων και των συνεργατών της Rythmisis, θα αναρτηθούν και οι Κατευθυντήριες Γραμμές της κατηγορίας «Δικαιοσύνη».

Περιβάλλον

Στην κατηγορία Περιβάλλον εντάσσονται όλοι οι φορείς και οι επιχειρήσεις που οφείλουν να υπηρετούν την προστασία του περιβάλλοντος, την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς επίσης και τα κάθε είδους σωματεία, επιστημονικοί σύλλογοι και επιμελητήρια. Εδώ θα βρείτε τη βασική νομοθεσία, τυχόν πρόσφατη νομολογία και νέα. Αφού ολοκληρωθούν οι συσκέψεις και ληφθεί/ληφθούν η/οι γνωμοδότηση/εις των Συμβούλων και των συνεργατών της Rythmisis, θα αναρτηθούν και οι Κατευθυντήριες Γραμμές της κατηγορίας «Περιβάλλον».

Οικονομία

Στην κατηγορία Οικονομία εντάσσονται όλοι οι φορείς και οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την άσκηση πάσης φύσεως οικονομικών δραστηριοτήτων καθώς επίσης και τα κάθε είδους σωματεία, επιστημονικοί σύλλογοι και επιμελητήρια. Εδώ θα βρείτε τη βασική νομοθεσία, τυχόν πρόσφατη νομολογία και νέα. Αφού ολοκληρωθούν οι συσκέψεις και ληφθεί/ληφθούν η/οι γνωμοδότηση/εις των Συμβούλων και των συνεργατών της Rythmisis, θα αναρτηθούν και οι Κατευθυντήριες Γραμμές της κατηγορίας «Οικονομία».

Εμπόριο

Στην κατηγορία Εμπόριο εντάσσονται όλοι οι φορείς και οι επιχειρήσεις που ασκούν πάσης φύσεως εμπορική δραστηριότητα καθώς επίσης και τα κάθε είδους σωματεία, επιστημονικοί σύλλογοι και επιμελητήρια. Εδώ θα βρείτε τη βασική νομοθεσία, τυχόν πρόσφατη νομολογία και νέα. Αφού ολοκληρωθούν οι συσκέψεις και ληφθεί/ληφθούν η/οι γνωμοδότηση/εις των Συμβούλων και των συνεργατών της Rythmisis, θα αναρτηθούν και οι Κατευθυντήριες Γραμμές της κατηγορίας «Εμπόριο».

Ασφάλεια

Στην κατηγορία Ασφάλεια εντάσσονται όλοι οι φορείς, όπως ιδίως οι διωκτικές αρχές, αλλά και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που αναλαμβάνουν να επιτελέσουν καθήκοντα που προσιδιάζουν σε αυτά των αστυνομικών αρχών (λ.χ. έλεγχος αεροδρομίων). Εδώ θα βρείτε τη βασική νομοθεσία, τυχόν πρόσφατη νομολογία και νέα. Αφού ολοκληρωθούν οι συσκέψεις και ληφθεί/ληφθούν η/οι γνωμοδότηση/εις των Συμβούλων και των συνεργατών της Rythmisis, θα αναρτηθούν και οι Κατευθυντήριες Γραμμές της κατηγορίας «Ασφάλεια».

Υγεία

Στην κατηγορία Υγεία εντάσσονται όλοι οι φορείς και επιχειρήσεις που παρέχουν υγειονομικές υπηρεσίες παροχής φροντίδας και περίθαλψης, κατασκευάζουν φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, καλλυντικά ή συμπληρώματα διατροφής καθώς και τα σωματεία και επιστημονικές εταιρείες του χώρου που ασχολούνται με την έρευνα και την ανάπτυξη θεραπειών. Εδώ θα βρείτε τη βασική νομοθεσία, τυχόν πρόσφατη νομολογία και νέα. Αφού ολοκληρωθούν οι συσκέψεις και ληφθεί/ληφθούν η/οι γνωμοδοτήση/εις των Συμβούλων και των συνεργατών της Rythmisis, θα αναρτηθούν και οι Κατευθυντήριες Γραμμές της κατηγορίας «Υγεία».

Τρόφιμα

Στην κατηγορία Τρόφιμα εντάσσονται όλοι οι φορείς και επιχειρήσεις που κατασκευάζουν, διανέμουν ή/και παράγουν προϊόντα και ουσίες για την διατροφή ανθρώπων και ζώων. Εδώ θα βρείτε τη βασική νομοθεσία, τυχόν πρόσφατη νομολογία και νέα. Αφού ολοκληρωθούν οι συσκέψεις και ληφθεί/ληφθούν η/οι γνωμοδοτήση/εις των Συμβούλων και των συνεργατών της Rythmisis, θα αναρτηθούν και οι Κατευθυντήριες Γραμμές της κατηγορίας «Τρόφιμα».

Εκπαίδευση

Στην κατηγορία Εκπαίδευση εντάσσονται όλοι οι φορείς και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες δημόσιας ή ιδιωτικής γενικής και ειδικής παιδαγωγικής εκπαίδευσης κάθε βαθμίδας. Περιλαμβάνονται επίσης οι δομές δημιουργικής απασχόλησης και δια βίου μάθησης. Εδώ θα βρείτε τη βασική νομοθεσία, τυχόν πρόσφατη νομολογία και νέα. Αφού ολοκληρωθούν οι συσκέψεις και ληφθεί/ληφθούν η/οι γνωμοδοτήση/εις των Συμβούλων και των συνεργατών της Rythmisis, θα αναρτηθούν και οι Κατευθυντήριες Γραμμές της κατηγορίας «Εκπαίδευση».

Αγροτική Ανάπτυξη

Στην κατηγορία Αγροτική Ανάπτυξη εντάσσονται όλοι οι φορείς, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την ενασχόληση με την γεωργία, κτηνοτροφία και την αλιεία. Εδώ θα βρείτε τη βασική νομοθεσία, τυχόν πρόσφατη νομολογία και νέα. Αφού ολοκληρωθούν οι συσκέψεις και ληφθεί/ληφθούν η/οι γνωμοδοτήση/εις των Συμβούλων και των συνεργατών της Rythmisis, θα αναρτηθούν και οι Κατευθυντήριες Γραμμές της κατηγορίας «Αγροτική Ανάπτυξη».

Υποδομές

Στην κατηγορία Υποδομές εντάσσονται όλοι οι φορείς και επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη του δικτύου διασύνδεσης της Ελλάδας, τον σχεδιασμό και την κατασκευή έργων υποδομών και την λειτουργία τους. Εδώ θα βρείτε τη βασική νομοθεσία, τυχόν πρόσφατη νομολογία και νέα. Αφού ολοκληρωθούν οι συσκέψεις και ληφθεί/ληφθούν η/οι γνωμοδοτήση/εις των Συμβούλων και των συνεργατών της Rythmisis, θα αναρτηθούν και οι Κατευθυντήριες Γραμμές της κατηγορίας «Υποδομές».

Μετανάστευση

Στην κατηγορία Μετανάστευση εντάσσονται όλοι οι φορείς που ασκούν αρμοδιότητες στο πλαίσιο του μεταναστευτικού δικαίου και της προσφυγικής κρίσης. Εδώ θα βρείτε τη βασική νομοθεσία, τυχόν πρόσφατη νομολογία και νέα. Αφού ολοκληρωθούν οι συσκέψεις και ληφθεί/ληφθούν η/οι γνωμοδότηση/εις των Συμβούλων και των συνεργατών της Rythmisis, θα αναρτηθούν και οι Κατευθυντήριες Γραμμές της κατηγορίας «Μετανάστευση».

Θρησκεία

Στην κατηγορία Θρησκεία εντάσσονται όλοι οι φορείς που σχετίζονται με τη λειτουργία των θρησκευτικών κοινοτήτων εντός του πολιτειακού οργανισμού. Εδώ θα βρείτε τη βασική νομοθεσία, τυχόν πρόσφατη νομολογία και νέα. Αφού ολοκληρωθούν οι συσκέψεις και ληφθεί/ληφθούν η/οι γνωμοδότηση/εις των Συμβούλων και των συνεργατών της Rythmisis, θα αναρτηθούν και οι Κατευθυντήριες Γραμμές της κατηγορίας «Θρησκεία».

Τουρισμός

Στην κατηγορία Τουρισμός εντάσσονται όλοι οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για τον τουρισμό, τα είδη και τη διαχείρισή του. Εδώ θα βρείτε τη βασική νομοθεσία, τυχόν πρόσφατη νομολογία και νέα. Αφού ολοκληρωθούν οι συσκέψεις και ληφθεί/ληφθούν η/οι γνωμοδότηση/εις των Συμβούλων και των συνεργατών της Rythmisis, θα αναρτηθούν και οι Κατευθυντήριες Γραμμές της κατηγορίας «Τουρισμός».

Πολιτισμός

Στην κατηγορία Πολιτισμός εντάσσονται όλοι οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για τον πολιτισμό και την πολυπρισματική του διάσταση στον κρατικό μηχανισμό. Εδώ θα βρείτε τη βασική νομοθεσία, τυχόν πρόσφατη νομολογία και νέα. Αφού ολοκληρωθούν οι συσκέψεις και ληφθεί/ληφθούν η/οι γνωμοδότηση/εις των Συμβούλων και των συνεργατών της Rythmisis, θα αναρτηθούν και οι Κατευθυντήριες Γραμμές της κατηγορίας «Πολιτισμός».

Κλιματική Κρίση

Στην κατηγορία Περιβάλλον και Κλιματική κρίση εντάσσονται όλοι οι φορείς που ασκούν αρμοδιότητες στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρισης της κλιματικής κρίσης. Εδώ θα βρείτε τη βασική νομοθεσία, τυχόν πρόσφατη νομολογία και νέα. Αφού ολοκληρωθούν οι συσκέψεις και ληφθεί/ληφθούν η/οι γνωμοδότηση/εις των Συμβούλων και των συνεργατών της Rythmisis, θα αναρτηθούν και οι Κατευθυντήριες Γραμμές της κατηγορίας «Περιβάλλον και Κλιματική κρίση».

Ναυτιλία

Στην κατηγορία Ναυτιλία εντάσσονται όλοι οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη ναυτιλία και την ανάπτυξή της. Εδώ θα βρείτε τη βασική νομοθεσία, τυχόν πρόσφατη νομολογία και νέα. Αφού ολοκληρωθούν οι συσκέψεις και ληφθεί/ληφθούν η/οι γνωμοδότηση/εις των Συμβούλων και των συνεργατών της Rythmisis, θα αναρτηθούν και οι Κατευθυντήριες Γραμμές της κατηγορίας «Ναυτιλία».